logo
button homenederlandsespagnolfrancaisenglish
Privacyverklaring en cookiebeleid van Centro Andino vzw

Centro Andino vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Centro Andino vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan derden; tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Centro Andino vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens vermeld op onze website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Centro Andino vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• u uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten van Centro Andino vzw; alsook het plannen van vrijwilligersactiviteiten, het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in het kader daarvan;

• het versturen van ons bulletin per e-mail en per post;

• u informeren over onze projecten;

• het nakomen van onze wettelijke verplichtingen gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, betalen forfaitaire onkostenvergoedingen …) en het versturen van fiscale attesten.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, handtekening;

• rijksregisternummer en rekeningnummer;

• persoonlijke kenmerken: geboortedatum;

• persoonsgegevens van uw contactpersonen in geval van een ongeval ...

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Van de vrijwilliger of het lid wordt verwacht dat hij/zij elke wijziging van zijn/haar persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan Centro Andino vzw.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde, gespecialiseerde partij aan wie wij de volgende taak uitbesteden:

• het verzekeren van onze vrijwilligers.

Verder verstrekt Centro Andino vzw geen persoonsgegevens aan derden, waar ook ter wereld. Dit betekent dat wij met geen enkele andere partij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens enkel aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
We denken hierbij aan de overheid in geval van fiscale attesten.
Wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt, dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn
Centro Andino vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw persoonsgegevens worden in de regel drie jaar na het laatste gebruik ervan gewist.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• alle personen die namens Centro Andino vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• onze medewerkers zijn geÔnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Op onze website kan u onze contactgegevens vinden.

Beeldmateriaal
Tijdens onze activiteiten nemen wij foto's om onze leden te informeren over afgelopen activiteiten, warm te maken voor toekomstige evenementen en fondsen te werven. Deze sfeerbeelden verschijnen in ons driemaandelijks Bulletin en op onze website. Door deel te nemen aan onze activiteiten geeft u ons stilzwijgend toestemming om deze niet-geposeerde, spontane foto’s te maken en te publiceren. Voor gerichte foto’s (o.a. groepsfoto's) hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Indien u niet wenst gefotografeerd te worden of u geen foto van u of uw gezinsleden wenst te zien op onze site, neem dan contact op met de voorzitter van Centro Andino vzw.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
Centro Andino vzw kan te allen tijde haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging wordt een aankondiging gedaan op onze website.

Links
Op de website van Centro Andino vzw zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Centro Andino vzw is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor leest u best de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Cookies
De website van Centro Andino vzw maakt geen gebruik van cookies. Er worden dus geen statistieken verzameld of opgeslagen over de bezoeken aan haar website.